Evaluering på Margrethe Reedtz Skolen

Evaluering af undervisningen generelt

At undervise er en stadig evalueringsproces, hvor man i forhold til ens forberedelse efterfølgende reflekterer over, hvordan det gik:

  • Var eleverne engagerede?
  • Nåede klassen det planlagte?
  • Var der valgt en passende arbejdsform?
  • Osv…

Lærernes evaluering af undervisningen foregår forskelligt på de forskellige alderstrin og i de forskellige fag, ligesom der er plads til forskelle mellem lærernes evalueringsmetoder. Den vigtigste evaluering foregår i dagligdagen som en del af undervisningen. Med en gennemsnitlig klassekvotient på ca. 10 – 22 børn har læreren godt indblik i den enkelte elevs niveau. Desuden gennemføres forskellige tests i det omfang vi finder det relevant – ud fra den indstilling at der testes for børnenes skyld – ikke for testens.

Evaluering i forhold til testtagning handler om, at vi løbende følger elevernes faglige udvikling og trivsel, og følger op på iagttagelser og tests på forskellig måde.

Evalueringspraksis

Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering for evalueringens skyld, men derimod et dynamisk middel til at forbedre undervisningen på skolen i henhold til opstillede mål:

Skole-hjem samtaler

Der foregår skole-hjem samtaler to gange årligt i hver klasse, hvor to teamlærere deltager, og hvor den enkelte elevs faglige og sociale udvikling siden sidste samtale evalueres og nye målsætninger formuleres.

Evaluering/opfølgning

I det omfang, det er nødvendigt, aftales ekstra samtaler, hvor der følges op på de eventuelle aftaler, der blev indgået ved skole-hjem samtalen.

Forældremøder

Der afholdes forældremøde i hver klasse mindst én gang årligt, hvor klassens sociale og faglige udvikling drøftes både bagudrettet og fremadrettet.

Evaluering/opfølgning

Aftalerne på forældremøderne følges op af forældreorientering via forældrebreve gennem forældreintra.

Dansk tests

Klassetrin
Vurdering efterår
Vurdering forår
0.
Sprog vurdering
Sprog vurdering
1.
Testes i bogstavbenævnelse og forlydsgenkendelse*
OS64
2.
OS 64
OS 120 + ST 2
3.
0S 120 el. ST 2
ST 3 og SL 60
4.
ST 3
ST 4 og SL 60/40
5.
ST 4
ST 5
6.
ST 5
ST 6

*Test af Carsten Elbroe kan benyttes

Matematik tests

Vi benytter os af prøvematerialet MAT 1-9

MAT-prøverne giver mulighed for:

  • at teste i forhold til Fælles Mål
  • at vurdere klassens standpunkt i forhold til andre klasser på samme klassetrin
  • at vurdere den enkelte elevs standpunkt i forhold til andre elever på samme klassetrin
  • at få overblik over klassens og den enkelte elevs svage og stærke sider • at analysere den enkelte elevs standpunkt og metoder, fx til brug ved holddeling
  • at tilrettelægge undervisningen i forhold til elevernes standpunkt • at undervisningsdifferentiere på basis af klassens standpunkt

Der er to naturlige prøvetidspunkter:

April / maj

En prøvetagning vil på dette tidspunkt vise, om eleverne har lært det tilsigtede i årets løb. Her anvendes f.eks. MAT 2 i 2. klasse, MAT 3 i 3. klasse, osv. Vejledningen giver i øvrigt råd om, hvordan prøverne kan bruges på andre klassetrin.

August / september

En prøvetagning vil på dette tidspunkt vise, om eleverne har de fornødne forudsætninger for indeværende års undervisning. Her anvendes MAT 2 i 3. klasse, MAT 3 i 4. klasse, osv.

Evaluering/opfølgning i forbindelse med tests

Testresultaterne drøftes af klassens lærere og evt. med ledelsen. De enkelte faglærere justerer undervisningen i forhold til de behov, testresultaterne peger på i relation til skolens undervisningsplaner i fagene.

Tilsyn

Skolens eksterne tilsynsførende besøger skolen et antal gange i løbet af året og overværer undervisningen i forskellige fag.
Den tilsynsførende fører tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsen, herunder at skolens læseplaner samt undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre med kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Tilsynsførende Niels Jørgen Husted Kjær påbegyndt august 2012 og er blevet genvalgt på den årlige generalforsamling siden.

Evaluering/opfølgning

Den eksterne tilsynsførende udarbejder på baggrund af sine tilsyn, herunder drøftelser vedrørende skolens samlede virksomhed med skolens lærere og ledelse, en tilsynsrapport, som er tilgængelig på skolens hjemmeside, og som fremlægges på skolens generalforsamling i april.

Forældredage

Forældre er altid velkommen på skolen, hvilket de fleste benytter til at deltage i den daglige morgensamling. Ønsker man at deltage en hel skoledag er det også muligt. Kontakt gerne klasselæreren på forhånd, så vi ved om der skal ekstra kaffe på kanden.

Evaluering/opfølgning

Forældre kan altid henvende sig til klassens lærere, skolens ledelse eller bestyrelsen, såfremt forældrene oplever forhold, de ikke finder hensigtsmæssige.

Undervisningsmiljøvurdering

Der foretages en undervisningsmiljøvurdering (UMV) hvert 3. år, hvor alle elever udfylder et spørgeskema udviklet af skolen selv. Der arbejdes her både med det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Evaluering/opfølgning

Resultaterne offentliggøres på hjemmesiden og analyseres med henblik på en handlingsplan.

Arbejdspladsvurdering (APV)

APV foretages mindst hvert 3. år i form af en spørgeskemaundersøgelse fulgt op af mundtlige drøftelser med såvel den enkelte medarbejder som af medarbejdergrupper samlet, i det omfang det skønnes nødvendigt. I undersøgelsen indgår elementer fra såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø på skolen, og bliver dermed en del af beskrivelsen og evalueringen af skolens samlede virksomhed. Skolens sikkerhedsudvalg er ansvarlig for gennemførelse og opfølgning af APV.

Evaluering/opfølgning

På baggrund af spørgeskemaresultaterne udarbejdes forslag til handleplaner, der drøftes i blandt medarbejderne og i skolens bestyrelse.

Skolens arrangementer

I løbet af året afholdes mange fælles arrangementer på skolen.

Evaluering/opfølgning

Efter afholdelsen af et arrangement udarbejder det ansvarlige udvalg en skriftlig evaluering, som lægges på lærerintra. Herefter er der på næstkommende lærerrådsmøde mulighed for at kommentere eller uddybe evalueringen med henblik på at udvikle arrangementet til næste gang det skal afholdes.

Elevsamtaler

Klasselæreren afholder en samtale med hver enkelt elev mindste en gang årligt, normalt forud for en skole-hjem samtale.

Evaluering/opfølgning

Hovedpunkter fra samtalen drøftes til skole-hjem samtalen, hvor forældre, elev og klassens team er til stede. Her evalueres elevens egen opfattelse af udbyttet af skolegangen, nye mål opstilles.

Klasseteams

Der er oprettet klasseteams i alle klasser, hvor dansklærer og matematiklærer og evt. et tredje teammedlem holder jævnlige møder.

Evaluering/opfølgning

På klasseteammøderne drøftes de enkelte elevers udbytte af undervisningen og nye mål opstilles.

Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

Hvert forår gennemføres en MUS-samtale mellem ledelse og den enkelte medarbejder. Her sættes fokus på den enkelte medarbejders trivsel og faglige udvikling samt på hvilken måde og i hvilken grad den enkelte medarbejder bidrager til at opfylde skolens mål og kompetencestrategi.

Evaluering/opfølgning

Der udarbejdes et referat, og det aftales på mødet, hvordan og hvornår der finder opfølgning sted på det aftalte.

Generalforsamling

I april måned afholder skolens bestyrelse en generalforsamling, hvor primært bestyrelsen kommer med en beretning om skolens virksomhed.

Evaluering/opfølgning

Skolens bestyrelse og ledelse tager input fra generalforsamlingen med i det videre arbejde med skolens udvikling.

PPR

Skolen har et tæt samarbejde med kommunens PPR. Sammen med PPR afholdes 4 årlige specialcentermøder, hvor lærere kan søge sparring omkring udfordringer i forhold til arbejdet med eleverne. I efteråret afholdes møder omkring elever, som får støtte i forhold til gruppen af ”svært handicappede”, hvor forældre, relevante lærere, skolens ledelse og evt. PPR og sagsbehandler deltager. Indholdet af mødet er evaluering af indsatsen og en fastlæggelse af en fælles strategi for det videre forløb.

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'