Forventninger til et godt skole/hjem samarbejde

På Margrethe Reedtz Skolen er det vores mål, at både elever og lærere og forældre skal have det godt med hinanden. Vi synes, at det er en god ide at få afstemt forventningerne. Vi vil derfor rigtig gerne have, at både børn og forældre er bekendtgjort med de forventninger, som vi har.

At vælge friskole → forpligtende fællesskab

Forventninger til den enkelte elev

Skolegang og lektier

Vi forventer at eleverne:
 • Møder velforberedte
 • Sidder på deres plads ved undervisningens start.
 • Retter sig efter lærerens anvisninger og kan handle uden at skulle argumentere.
 • Færdes roligt i klasselokalet og på gangene
 • Deltage aktivt i timerne og fælles arrangementer, f.eks TRIM, fællestime osv.
 • Medbringer skoletaske med bøger penalhus mv.
 • Medbringer idrætstøj til idrætstimerne, og håndklæde hvis han/hun skal i bad.
 • Lader mobiltelefonen, MP3 og lign. forblive slukkede i tasken
 • Bliver på skolens område i skoletiden
 • Lader slik og tyggegummi blive hjemme. Kan dog medbringes ved særlige lejligheder efter aftale med læreren.

Sociale forhold

 • Medvirker til at styrke fællesskabet på skolen, ved at have omsorg for hinanden.
 • Udviser respekt og taler pænt til hinanden og til skolens personale

Forventninger til hjemmet

Skolegang og lektier

Vi forventer at hjemmet:
 • Viser interesse for barnets dagligdag i skolen. Spørg gerne ind til dagens oplevelser
 • Tager medansvar for barnets hjemmearbejde og opmuntrer til lektielæsning i en hyggelig og positiv atmosfære
 • Tydeligt viser over for barnet, at hjemmearbejde er en naturlig del af barnets skolegang
 • Hjælper barnet til at forstå, at man skal yde en indsats i skolen for at lærer noget, og at man skal yde en indsats for fællesskabets skyld ved at tage medansvar.

Samarbejde

Vi forventer at hjemmet:
 • At forældre forstår og har tillid til, at vi bestræber os på at lave den bedste skole for deres børn
 • Sætter sig ind i skolens forventninger og gennemgår dem med deres børn.
 • Holder sig orienteret på forældreintra.
 • Ikke omtaler skolen og dens personale samt andre forældre negativt i børnenes påhør
 • Samarbejder positivt og åbent med skolen og øvrige forældre og er parrate til at vurdere eventuelle konflikt situationer fra flere sider.
 • Møder op til forældremøder og skolehjemsamtaler samt arrangementer. Det betyder meget for børnene.
 • Tager kontakt til skolen, hvis der er forhold, man er uforstående overfor.
 • Respekterer skolens beslutninger – også selvom man er uenig.
 • Opmuntrer ens barn til at være positiv over for dets klassekammerater
 • Påtager sig hovedansvaret for opdragelsen af sit barn
 • Orienterer skolen om forhold der har/kan have indflydelse på barnets trivsel.

Praktiske forhold

Vi forventer at hjemmet:
 • Sikrer sig, at barnet møder til tiden
 • Sørger for en sund madpakke til barnet
 • Sørger for at barnet er udhvilet ved dagens start
 • Løser evt. konflikter med barnet inden det møder i skole
 • Sørger for at skolesager, idrætstøj mv. er med barnet i skole når det skal bruge det.
 • Hjælper barnet med legeaftaler
 • Respekterer skolen som en arbejdsplads for både lærere og elever og at skolen har høj prioritet i barnets tilværelse. Det betyder at fritagelser overvejes grundigt og at skolen kontaktes herom. Ved fritagelse en enkelt dag gives besked til klasselæreren. Ved længere fritagelse kontaktes skolelederen.
Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'