Vedtægter for Støtteforening for Margrethe Reedtz Skolen

§ 1 Foreningens navn og formål

Foreningens navn er ”Støtteforening for Margrethe Reedtz Skolen”

Registrering:

Den frivillige forening Støtteforening M.R.S. er oprettet den 18.04.2012

CVR-nr. 34399824

Konto nr. Borbjerg Sparekasse:  9634 0000125431

Dens formål er:

 • At arbejde aktivt for og yde støtte til etablering og drift af Margrethe Reedtz Skolen.
 • At skaffe midler til gennemførelse af opgaver, der kan være til gavn og glæde for skolens brugere.
 • At arbejde positivt for Margrethe Reedtz Skolen, som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.

§ 2 Foreningens midler og formue

Støtteforeningens midler tilvejebringes gennem medlemsbidrag, frivillige bidrag, pengegaver, arvegaver, donationer, samt på anden vis.

Foreningen kan ikke stifte gæld.

For forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ingen af foreningens medlemmer hæfter således for foreningens forpligtelser.

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller til udbytte af nogen art.

Støtteforeningens likvide midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Anbringelsen sker efter bestyrelsens vedtagelse.

Støtteforeningens årlige nettoindtægt anvendes efter bestyrelsens skøn til støtte for Margrethe Reedtz Skolen, eller akkumuleres til senere anvendelse.

Såfremt der i et år ikke skønnes at være behov for at anvende hele det disponerede beløb, overføres det overskydende beløb til følgende år. 

§ 3 Medlemskab og Kontingent

Støtteforeningen er upolitisk; og enhver, der måtte ønske det og støtter op om foreningens formål, kan optages som medlem.

For medlemskabet betales et årligt kontingent på kr.100,00 pr. person.

Kontingentet fastsættes hvert år på støtteforeningens generalforsamling.

Medlemskabet vedvarer så længe medlemmet ikke er i kontingentrestance. 

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste myndighed og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen indkaldes via annonce i en lokal ugeavis samt på Margrethe Reedtz Skolens hjemmeside.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts til 30. april med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
 6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før. Forslag der har betydning for dagsordenens rækkefølge kan, ved afstemning på generalforsamlingen (efter valg af dirigent), flyttes til 4. punkt på dagsordenen.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal – om ønsket af et af de fremmødte medlemmer, stemmes ved skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. 

§ 5 Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 2/5 af Støtteforeningens medlemmer ønsker det. Denne indkaldes efter samme regler som den ordinære generalforsamling. Er der ved ønske om en ekstraordinær generalforsamling samtidig ønske om at indgive indkomne forslag, skal disse afgives samtidigt. Det er bestyrelsens ansvar at en ekstraordinær generalforsamling senest bliver afholdt 4 uger efter ønsket herom er fremkommet. 

§ 6 Stemmeret

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt deres kontingent senest den 1. marts forud for generalforsamlingen.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 7 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.

Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen. 

§ 8 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Valgperioden er på 2 år. Der er henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg pr år.

§ 9 Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden og/eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

Formanden indkalder mødedeltagerne sammen med en skriftlig dagsorden.

Formanden leder møderne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne føres til referat. Efter hvert møde underskrives referatet af mødets deltagere. Referatet er tilgængeligt for foreningens medlemmer efter ønske.

Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, er denne fraværende tæller næstformandens.

Der føres en protokol over bestyrelsens møder. Herudover føres en liste over Støtteforeningens medlemmer.

§ 10 Tegningsret

Skolekredsen tegnes af formanden og kassereren. Der ydes intet vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

§ 11 Økonomi og Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling i revideret stand.

Det er revisorens pligt mindst en gang i løbet af året at gennemgå regnskab og bilag. Revisoren må ikke være medlem af støtteforeningens egen bestyrelse.

Udgifterne skal attesteres af formanden eller kassereren. 

§ 12 Ophævelse af foreningen

Ophævelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette emne er optaget som et særligt punkt på dagsordenen.

Ophævelsen kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Såfremt vedtagelsen sker med et mindre stemmetal, kan ophævelsen kun ske ved indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelsen af foreningen.

Ved ophævelse af foreningen, tilfalder eventuelle midler Margrethe Reedtz Skolen. Eksisterer denne ikke deles midlerne ligeligt mellem lokale foreninger.

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'