Velkommen til Margrethe Reedtz Skolens 5. skoleår

Skrevet i: Beskeder, Udvalgte
Tags:

Det er nu 4 år siden Margrethe Reedtz Skolen åbnede dørene for første gang, og skoleåret 16/17 bliver derfor vores 5. skoleår som friskole. Det har været 4 spændende skoleår, hvor vi alle har skullet lære, hvad det vil sige at være en landsbyfriskole og hvordan vi får skolen til at køre bedst.

I løbet af de sidste 4 år, har vi langsomt sporet os ind på, hvilken skole det er vi ønsker at have. Det ses tydeligt på samtalerne (og beslutningerne) i bestyrelsen men også i vores pædagogiske diskussioner på lærerværelset.

Vi vil en skole der…:

  • giver mening for eleverne
  • lærer eleverne at være aktive og hjælpe hinanden
  • giver eleverne en god faglig ballast
  • der giver eleverne en forståelse for, at vi som mennesker er en del af noget der er større end os selv. Nemlig det globale samfund. Det er blandt andet derfor vi bevidst dyrker skolefællesskabet og ikke kun klassefællesskabet, samt at vi som skole engagerer os i det omkringliggende samfund.

Planlægningen af skoleåret 16/17 er sket på baggrund af de erfaringer vi har gjort os, hvilket også har ført til det blogindlæg jeg delte før sommerferien, hvor vi sammen på lærerværelset udviklede nogle nye tiltag.

Læs indlægget her: Hvad med dem der hellere vil bruge hænderne

Det er værd at bemærke, at vi igen i år har fået pæne ord med på vejen fra vores tilsynsførende, der skriver at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk er meget tilfredsstillende, samt at skolens samlede undervisningstilbud absolut står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (som det hedder sig i friskoleloven).

Find den seneste tilsynserklæring her

Projekter i det kommende skoleår

Som mange af jer ved, kan vi godt lide samarbejde og projekter her på Margrethe Reedtz Skolen, skoleåret 16/17 bliver ingen undtagelse. Vi har blandt andet to projekter, som vi kaster os ud i, allerede fra starten af skoleåret.

Kunstnerbesøg

Statens Kunstfond har endnu engang givet vores friskole muligheden for et kunsteventyr. I starten af august og frem til starten af september, flytter den amerikanske kunstner Michael McGillis til Ryde. Han skal bo på skolen og arbejde på to forskellige kunstprojekter. Michael kommer til at arbejde på skolen, så eleverne i den periode han er her, kan få lov til at opleve en kunstnerisk proces fra idé til virkelighed.

Læs mere om projektet i dette indlæg

Entreprenørskab i grundskolen

Sammen med friskolerne Studsgård og Aasgaard, samt konsulent Anna Nees, har vi fået midler til et fælles efteruddannelsesforløb af vores lærere i entreprenørskab. Det er Fonden for Entreprenørskab der er den glade giver. Forløbet skal på alle skoler resultere i et undervisningsprojekt, hvor vi sætter entreprenørskaben på dagsordenen for alle klasse trin. Vores undervisningsprojekt bliver emneugen i november, hvor overskriften vil være minisamfund.

Vi er utrolig taknemmelige for, at både Kunstfonden og Fonden for Entreprenørskab har lyst til at støtte udviklingen af vores lille friskole. Mange tak for det.

 

I de kommende afsnit, vil jeg fortælle mere om det kommende skoleår i relation til de enkelte klassetrin.

God læselyst

 – Morten Mosgaard, Skoleleder

 

0. klasse

Det er stort at skulle begynde i 0. klasse. Første skoleår, wow!

Et barns første skoleår kan meget vel være et af skoletidens vigtigste. Det er her fundamentet til resten af skoletiden skal lægges. Det er her, man skal have oplevelsen af, at det er sjovt og godt at gå i skole. Det er her man bliver dygtig til at gå i skole og det er her man får styr på bogstaverne og staver sine første ord. Det er lige præcist, hvad vi kan med vores nuværende 0. klasse, og det forbliver på samme måde!

Det første skoleår i grundskolen handler hovedsageligt om, at eleverne lærer, hvad det vil sige at gå i skole og hvordan man gør det. Der er meget der skal læres det første år. Hvor skal man være hvornår? Hvad skal man lære? Hvordan skal man lære? Hvem skal man lege med? Og så videre.

Eleverne i 0. klasse går i skole hver dag fra kl. 8.00 til kl. 13.00. Der kan være enkelte afvigelser fra dette, som vil kunne ses i årskalenderen.

I 0. klasse er eleverne mest sammen med børnehaveklasseleder Anette, som underviser i eleverne i dansk, matematik og meget mere. Eleverne deltager på lige fod med resten af skolens elever i morgensamling, TRIM (leg og bevægelsesaktiviteter), fællestimer og emneuger.

6 lektioner om ugen er eleverne i 0. klasse sammen med eleverne i klasse 21. Det er de i Musik/Billedkunst tirsdag og onsdag, samt Idræt om torsdagen. I Musik/Billedkunst bliver eleverne delt op i 2 hold på tværs af de 2 klasser, holdene skiftes til at have henholdsvis musik og billedkunst. Alle elever har altså to lektioners billedkunst og musik hver uge. I idræt er alle elever fra 0. og klasse 21 sammen.

Timerne sammen med klasse 21, og de andre fællesaktiviteter på tværs af årgange, er en væsentlig del af kulturen på Margrethe Reedtz Skolen. Vi ønsker at eleverne ikke bare har et klassefællesskab men et skolefællesskab.

Klasse 21

Når man begynder i klasse 21, tager man for alvor hul på skolens mere faglige sider, nemlig læse,- regne- og skrivefærdigheder. Det er her bogstaver bliver til ord, ord bliver til sætninger og sætninger på sigt bliver til hele fortællinger. Her åbner sig en ny verden for eleverne. Bogen der før var et farverigt omslag med billeder og mærkelige symboler i, bliver pludselig til en levende verden af bogstaver. Læse-skrivefærdigheder handler ikke kun om at blive god til dansk, men om at blive god til at gå i skole. I mange af skolens andre fag vil der være både læse- og skriveopgaver, hvor et godt fagligt fundament er en fordel. Der sker meget i disse første skoleår, og det er ikke alle der “knækker” læse- eller regnekoden lige med det samme. Det giver en stor spredning i en sammenlæst 1. og 2. klasse, men den store spredning er netop også det, der kan gøre det ekstra lærerigt at være i en samlæst klasse. Her er både nogen at lære af, og nogen at lære til.

Skemaet i Klasse 21 vil se enkelte ændringer til næste år. Det seneste år har vi haft gode erfaringer med vores undervisning i musik og billedkunst på tværs af 0. og klasse 21. Eleverne har fået lavet mange flotte præsentationer og god musik. Vi har derfor givet mere plads til den praktiske kreative udfoldelse i disse fag. Kulturfag var et nyt fag i klasse 21 sidste skoleår. Det er gået super godt. I kulturfag vil eleverne arbejde med historie, kristendom og samfundsforståelse, samt øve deres egne fortælleevner – noget der forhåbentligt smitter af på de andre fag. Kulturfag har meget tilfælles med dansk, derfor vil flere af de danskfaglige mål være en del af kulturfagsundervisningen.

I har sikkert hørt det før, men vi siger det lige igen: Det gør en utrolig stor forskel for dit barns udvikling, hvis I læser 20 minutter sammen hver dag. Det kan måske være svært at finde tid til i en travl hverdag, men den tid til træning det kræver, at blive en dygtig læser, er værd at prioritere.

Klasse 21 går i skole hver dag fra kl. 8.00 til kl. 13.00.

Lilian bliver klasselærer for klasse 21 og Eva er matematiklærer

Klasse 43

Når tidligere 2. klasse rykker op i klasse 43 sker der det spændende, at de går fra at være de ældste (og dygtigste), til at være de yngste i en klasse. Nu er tidligere 3. klasse pludselig de ældste, og skal være rollemodeller for deres yngre klassekammerater både fagligt og socialt.

Klasse 43 vil ikke opleve den store forandring i skemaet, men der vil være flere forandringer for eleverne der kommer fra klasse 21. Først og fremmest er skoledagen i klasse 43 en lektion længere mandag til torsdag end de er vant til. I klasse 43 går man nemlig i skole fra kl. 8.00 til kl. 14.00 mandag til torsdag. Fredag har man fri kl. 13.00 efter fællestimen som sædvanligt. Der kan være enkelte afvigelser fra dette, hvilket vil kunne ses i årskalenderen.

Mange af de fag eleverne skal have i klasse 43, har de også haft i klasse 21. De kender nemlig både fag som Natur og Teknik samt Kulturfug. Nu bliver niveauet bare skruet op. Derudover bliver billedkunst til Håndværk og Design, det nye fag hvor man ikke bare skal bruge hænderne, men også få en større forståelse for selve designprocessen. I Håndværk og Design kan der blive arbejdet med både billedkunst, håndarbejde og sløjd i løbet af året.

Linda bliver matematik- og klasselærer for klasse 43 og Lilian dansklærer.

Klasse 65

Som et resultat af vores nye 8. klasse, bliver Masterklassen delt op i to. Eleverne i 5. og 6. klasse kommer til at udgøre Klasse 65.

Klasse 65s mødetider er mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 14.00 og kl. 8.00 til kl. 13.00 om fredagen. Der kan være enkelte afvigelser fra dette, hvilket vil kunne ses i årskalenderen.

Som i Masterklassen vil eleverne i klasse 65 skulle medbringe deres egen computer til skolearbejdet. Vi anbefaler som før Chromebooks, der har vist sig, at være det mest stabile valg til skolearbejde. Har man ikke sin egen computer ved hånden, kan man altid låne en på skolen, men det er tydeligt at se, at de elever der er gode til at have deres egen computer med, har en stor fordel i skolearbejdet. De kommer hurtigere i gang, de kender computerens funktioner og meget mere. Flere af vores nye læremidler kræver brug af computer, så det er vigtigt at eleverne er godt kørende på dette punkt. Det er muligt at bruge ipad, men til mange af de digitale læremidler vi har, virker en bærbar computer bedst.

I flere af fagene bruger vi forlaget Clios digitale læremidler. Det er f.eks. danskfaget.dk, matematikfessor.dk og mange flere. Til kommunikation og officepakke bruger vi mrsnet.dk, der kører på Google Apps for Education.

Den nye opdeling af Masterklassen, giver nogle nye muligheder i skemaet i forhold til det vejledende timetal. Der vil derfor være skruet lidt ned for science timerne i klasse 65 og op for de praktiske fag. Hjemkundskab med Hanne vil ikke længere kun være i et halvt år, men 2 lektioner om ugen for hele klassen hele året. Håndværk og Design vil stadig være 2 lektioner om ugen, hvor der i løbet af året vil kunne arbejdes med billedkunst, håndarbejde og sløjd. For eleverne der kommer fra 4. klasse vil valgfag være nyt på skemaet. Valgfag er 2 lektioner om ugen, hvor der i løbet af året vil kunne vælges imellem flere forskellige tilvalgsfag. Valgfag er for både 65 og 87.

Klasse 65 har Hanne som klasselærer og Linda som matematiklærer

Klasse 87

Skoleåret 16/17 bliver først år med en samlæst 7. / 8. klasse på Margrethe Reedtz Skolen. Det glæder vi os meget til!

Vi har lavet et skema, hvor vi forsøger at favne klassens mangfoldighed, samtidig med at vi vil have fokus på, hvordan eleverne bliver bedst forberedt til resten af deres uddannelse, uanset hvilken vej de vælger. De ændringer politikerne vedtager for vores uddannelsessystem i disse år, flytter kravet om elevernes stillingtagen til deres egen fremtid til tidligere i grundskolen. Optagelseskravene, som der har været tale om i gymnasiereformen, vil ikke være for kommende 8., men for kommende 7., vi skal derfor have de nye regler for øje allerede i det kommende skoleår.

I 8. klasse skal eleverne uddannelsesparathedsvurderes, en vurdering der ser på elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer. Vurderingen har til formål at finde ud af, hvem der endnu ikke kan erklæres “uddannelsesparat”, for bedre at kunne hjælpe disse. I dette arbejde har vi et samarbejde med UU Nordvestjylland (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Vores uddannelsesvejleder er Birgitte Køcks.

Klassens forældre vil blive informeret mere om dette arbejde i starten af det kommende skoleår.

Undervisere og klasseteam i klasse 87

De gennemgående lærere i klasse 87 vil være Eva, som dansklærer og vores barselsvikar Jakob, som matematik og fysiklærer. Derudover vil klassen også have en del timer med Hanne (Kulturfag og sprogfag) samt enkelte timer med Morten og Linda.

For at sikre, at vi ikke fortaber os i uddannelsesparathed, har vi skruet op for klasselærertimerne i klasse 87. Klassen kommer ikke bare til at have én klasselærer men et klasseteam bestående af både Eva og Jakob. Begge skal have øje for elevernes trivsel, men da Eva har ansvaret for arbejdet med uddannelsesparathed, vil Jakob naturligt nok have mere fokus på klassens / elevernes trivsel.

Den digitale dagligdag

Eleverne skal fortsat have deres egen computer med i skolen. Computeren er et vigtigt redskab i udskolingen, hvor flere af læremidlerne vil være digitale. Elever der er gode til at huske computer og oplader, har en kæmpe fordel i det faglige arbejde. Det er meget nemmere at arbejde med computer, når man kender computeren godt og den starter hurtigt op. Vi anbefaler som sædvanligt Chromebook, hvis I skal købe ny. Det oplever vi som den mest stabile computer til skolearbejdet (og så er den billig).

Skoledagen

I klasse 87 vil der være to lektioner mere om ugen, end eleverne i kommende 7. har været vant til. De to lektioner kommer begge til at ligge tirsdag, hvor skemaet skiftevis vil sige entreprenørskab og matematik. Tirsdag slutter skoledagen, så de elever der skal med skolebus til Handbjerg, kan nå bussen kl. 15.30. Bussen til Stendis kører kort tid efter.

Mandag, onsdag og torsdag er skoledagen fra kl. 8.00 til 14.00 og fredag har eleverne fri kl. 13.00 efter fællestimen. Vi har flere elever der venter på busser på skolen, og det er man mere end velkommen til.

Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer

Skriv en kommentar

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'